คู่มือการใช้งาน

+66 2 913 7121

คู่มือสำหรับหลักสูตรอบรม

Power Civil สำหรับการสำรวจ และทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth สำหรับงานโยธา และเตรียมแผนที่

เนื้อหาบทเรียนเวอร์ชั่นเก่า